Actieplan omgevingslawaai luchthaven


Het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE) wil nieuwe actieplannen opstellen met betrekking tot het omgevingslawaai veroorzaakt door de luchthaven en deze aan de bevolking voorleggen. Uiteraard zijn wij niet tegen actieplannen en maatregelen om de hinder voor onze bevolking maximaal te beperken. Een maximale, billijke spreiding maakt het zonder twijfel mogelijk de economische belangen van de luchthaven zodanig te kanaliseren dat de impact op de ecologische en gezondheidsbelangen voor onze bevolking enigszins aanvaardbaar blijven.
Het kan echter niet dat onze bevolking voor een derde maal gestraft wordt omdat de luchthaven nu eenmaal tussen Diegem-Melsbroek-Steenokkerzeel-Nossegem en Zaventem ingeplant werd.

Een eerste maal werd de plaatselijke bevolking gestraft door het onteigeningsbesluit van 1953. Toen werd in het vooruitzicht van de wereldtentoonstelling een nieuwe luchthaven ingeplant voor 6 miljoen passagiers. De onteigeningen gebeurden hoofdzakelijk op basis van de waarde van de toenmalige bestemming, zijnde landbouwgrond. De eigenaars mochten tevreden zijn dat ze €1 ontvingen voor hun ‘patatten en witloof’ grond. Voor gronden buiten de onteigeningszone wordt vandaag zonder problemen € 300 à 400 per m2 betaald.

Een tweede maal wordt onze bevolking gestraft doordat de vliegtuigen met bulderend geluid dag en nacht boven onze hoofden scheuren. De voorziene 6 miljoen passagiers zijn er ondertussen meer dan 20 miljoen geworden. Een echte billijke spreiding en een correcte bepaling van dag en nacht zou de exploitatie en de economische expansie van de luchthaven beter kanaliseren in aanvaardbare harmonie met de geteisterde bevolking.

Nu wil het departement LNE nieuwe actieplannen opstellen en deze aan de bevolking voorleggen. Een derde maal dezelfde bewoners straffen is voor ons echter onaanvaardbaar. Daarom is het zeer belangrijk dat zoveel mogelijk betrokkenen bezwaar indienen tegen bepaalde van deze acties.

De gemeente heeft samen met andere noordrandgemeenten een bezwaarschrift opgesteld dat ondertussen eenparig werd goedgekeurd op de gemeenteraad van 22 december.
De krachtlijnen van dit bezwaar :

  • Het beperken van het omgevingslawaai en de gevolgen ervan moet eerst en vooral aangepakt worden door diegene die de hinder veroorzaakt en niet afgewenteld worden op diegenen die gehinderd worden onder meer door hun recht van wonen te hypothekeren.
  • Men wil een billijke spreiding met minimaal bochte-werk, geen concentratie maar gebruik van alle beschikbare banen.
  • De luchthaven moet zich op een verstandige manier ontwikkelen.
  • Men wil een afgebakend stedenbouwkundig kader dat over een zo lang mogelijke termijn het recht op wonen kan garanderen. Wij zijn niet akkoord dat maatregelen worden getroffen waardoor bestaande woonzones niet meer bebouwbaar zijn.
  • Nieuwbouw en vernieuwingsmogelijkheden moeten er blijvend voor zorgen dat het dynamisch karakter van de woonomgeving behouden blijft.
  • Betaalbaar wonen in de Vlaamse rand, dichtbij de arbeidsplaatsen zijn belangrijke beleidsaspecten ook om de sociale verdringing op de huisvestingsmarkt tegen te gaan.
  • Voor de bedreigde kerngebieden moet er steun komen voor isolatiekosten zowel voor bestaande woningen, vernieuwbouw en nieuwbouw (verdichting in de bestaande woonkerngebieden kan onder bepaalde voorwaarden efficiënte geluidsisolatie bewerkstelligen). De Vlaamse regering moet voldoende subsidiemechanismen en middelen inzetten om nieuwbouw en verbouwingsprojecten te steunen.

Sommigen schuiven de schuld van dit actieplan in de schoenen van minister Schauvliege.
Nochtans doet de minister niets meer of minder dan de Europese verplichting (richtlijn 2002/49/EG) van het Europees parlement uitvoeren. De doelstelling van deze richtlijn is de hinder en de gezondheidseffecten te vermijden, te voorkomen of te verminderen door actieplannen op te stellen ter evaluatie en beheersing van omgevingslawaai.
Deze actieplannen en instrumenten (geluidsbelasting kaarten) dienen het voorwerp uit te maken van een openbaar onderzoek en dus voorgelegd te worden aan het publiek en de betrokken overheden en stakeholders.
Een krachtige en brede reactie op deze actieplannen kan de minister en de regering ertoe brengen naar redelijke en billijke oplossingen te zoeken in belang van de lokale bevolking.
Een unanieme gemeenteraad heeft de weg gewezen in dit democratisch beslissingsproces.

André Panneels

Documenten